viernes, 23 de enero de 2009

Can Trabal i el riu de L'Hospitalet al cens internacional d'ocells aquàtics i marins hivernants


La zona agrícola de L'Hospitalet, a l'entorn de la masia de can Trabal, ha estat inclosa el gener de 2009 a les àrees cobertes pel cens internacional hivernal d'ocells aquàtics i marins, coordinat a la conca del Llobregat per la web Vistavui per a la Generalitat de Catalunya, qui a la vegada transmet les dades al govern central i a les entitats que ho coordinen a l'àmbit europeu com ara Wetlands International.

Malgrat el tram de riu de L'Hospitalet ja fa anys que es censava, s'ha incorporat la zona agrícola als efectes de valorar les poblacions hivernants d'ocells que hi passen l'estació freda. Els resultats definitius encara no són disponibles i es podran trobar a la web de Vistavui entre d'altres si bé que ja es poden avançar alguns resultats.

Resulta rellevant la hivernada a la zona agrícola de 28 espècies d'ocells diferents en data 16.1.2009, incloent-hi un puput Upupa epops, espècie termòfila de distribució restringida a l'hivern a Catalunya o densitats remarcables d'ocells d'horta com passeriformes diversos fins els 91,5 ocells/km linial. De la fauna aquàtica destaquen els esplugabous Bubulcus ibis i el rossinyol bord Cettia cetti.

Puput a Can Trabal. 16.1.2009

Al tram del riu Llobregat, afectat per crescudes derivades de l'acumulació de neu al Pirineu i pluges anteriors, el cabal era remarcable i la vegetació havia estat afectada. Amb tot es van detectar alguns ànecs coll-verd Anas platythynchos, conjuntament amb un molt important grup de 205 xarxets Anas crecca a cavall de Cornellà, El Prat i L'Hospitalet. També hi restava a la zona un aligot Buteo buteo, corbmarins Phalacrocorax carbo i bernats pescaires Ardea cinerea.

Ànec collverd (o coll-blau) al riu a L'Hospitalet. 18.1.2009

Els resultats del cens hivernal serveixen per avaluar el paper de les zones d'acollida d'ocells locals i centreeuropeus que ens visiten a l'hivern i conèixer les variacions interanuals, determinants per planificar polítiques de protecció de zones, espècies i poblacions. Ve a ser com l'inventari d'inici de temporada de les botigues que permetrà conèixer quins estocs tenen i quin és el valor dels mateixos. Els resultats de la vall baixa del Llobregat, un cop més, palesen la importància d'aquesta zona i de la marina de L'Hospitalet en particular. No únicament pels valors intrínsecs de la mateixa sinó per les oportunitats lligades a l'educació ambiental que atresora.

No hay comentarios: