martes, 16 de junio de 2009

La Generalitat refrenda les postures de la plataforma sobre Cal Trabal, demanarà un estudi d'impacte ambiental i urgeix a conservar la zona agrícolaEn el document de referència (2,3 Mb, format pdf) emès pels Serveis Territorials del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya en relació al projecte de cal Trabal (Modificació del Pla General Metropolità en els àmbits de Feixa Llarga-cal Trabal i la Marina als municipis de L'Hospitalet de Llobregat i del Prat de Llobregat) es dona un cop històric al projecte de destrucció de la zona agrícola de L'Hospitalet de Llobregat, tot recolzant i fent seus els arguments que aquesta plataforma ha vingut defensant des del moment de la seva creació.

Aquest document emès per la Generalitat és un dels tràmits legals que aquesta mena de projectes urbanístics han de complir, ja que afecta no únicament la zona agrícola de L'Hospitalet sinó l'espai natural protegit del Delta del Llobregat.

Si el projecte segueix amb el seu tràmit, fet que entenem des de la plataforma que no pot ser en la seva formulació actual, haurà de seguir un tràmit d'avaluació d'impacte ambiental, amb les garanties processals que això comporta.

De moment, tal i com hem demanat des de la plataforma des del primer moment, la Generalitat destaca que el projecte té greus impactes sobre el paisatge, la fauna, la flora i el patrimoni de la ciutat, destacant que 'l'àmbit de can Trabal-Feixa Llarga esdevé l'última zona agrícola present en el terme municipal de L'Hospitalet de Llobregat'.

El document de referència critica la baixa qualitat de la informació aportada per l'Ajuntament, mancada d'una visió ambiental àmplia a l'hora de valorar les alternatives presentades (cosa que no fa de facto) i quant a la qualitat de les dades aportades, tal i com vam criticar des de la plataforma. El document parla de la inundabilitat de la zona, de l'afectació a lleres públiques, de necessitats no contemplades de sanejament o de l'afectació a l'aqüífer.També troba a faltar dades sobre el balanç d'emissions d'òxids de nitrogen, de l'impacte sobre el medi ambient nocturn o de l'avaluació acústica de la proposta.

Fa especial esment de la importància estratègica de cal Trabal com a darrer espai agrícola de la ciutat, com a connector plantejat pel Pla General Metropolità i com a espai de transició entre el continu urbà de L'Hospitalet i el riu Llobregat. Afegeix que, en tant que darrera zona agrícola, l'espai té una rellevància paisatgística per se, amb valors paisatgístics estètics, productius i històrics.

El document afirma que cal tenir en compte l'Agenda 21 de L'Hospitalet de Llobregat i que per tant cal tenir en compte l'acció 2.6.1 de l'esmentada agenda:

' Potenciar i preservar la zona d'activitats agrícoles del sud-oest del municipi i creació d'un itinerari lúdic que connecti la zona d'activitats agrícoles que forma part del Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat'.

Per més èmfasi, i per si no quedava clar, rellegeix, corregeix i augmenta (amb negretes a l'informe palesant la mala qualitat de la documentació aportada) els objectius i criteris ambientals proposats per la documentació aportada pel promotor i diu, entre d'altres coses que 'caldrà evitar el màxim del possible la transformació del sòl existent en l'àmbit corresponent a l'Hospitalet de Llobregat tenint en compte que esdevé l'últim hàbitat agrícola del terme municipal'. Afegeix que caldrà respectar l'estat de l'agricultura a la zona, facilitar la connexió entre cal Trabal i el parc agrari del Baix Llobregat i que s'incorporin alternatives per tal d'emplaçar les edificacions previstes a d'altres llocs menys sensibles i per tal de mantenir al màxim possible l'estructura agrària existent.

Aquest és un cop entenem que definitiu al projecte de destrucció de la zona agrícola de L'Hospitalet.

No estem en contra del desenvolupament de la ciutat, ho hem dit i és públic i notori.

Però no volem perdre la zona agrícola

No volem regalar zones verdes a cap altre municipi. Ens falten i no ens sobren.

Si s'escau, que es busquin alternatives de localització a les infrastructures que es volen fer. De lloc n'hi ha.

Ja no estem sols. Ens recolza la Generalitat de Catalunya en tot el que diem.

I ho tornem a repetir, alt i clar:

Salvem la Zona Agricolha.
SOS Cal Trabal.
Retirada del projecte ja!